KUBBEE

 

KUBBEE is a pilot English language learning app to support the learning of simple words and phrases. Download the app from Google Play.

KUBBEE is the outcome of a participative, digital and arts-based project with Roma families at Cuthbertson Primary School who coproduced a language learning app to support communication with schools and improve access to services and the wider community. The name of the app ‘KUBBEE’ is a play on the school’s nickname ‘cubby’. KUBBEE has five language options: Romanian, Slovak, Polish, Hungarian and English. The app has three learning sections – My Lessons, My Cards and Situations. Words are learned through a multiple-choice format and a unique ‘create a card’ feature which allows learners to create their own learning content by producing personalised flash cards to document and learn new vocabulary.

KUBBEE mobilná aplikácia

KUBBEE je pilotná verzia aplikácie na výuku angličtiny, ktorá pomáha s výučbou jednoduchých slov a fráz. Stiahnite si túto aplikáciu na  Google Play.

KUBBEE je výsledkom digitálneho a umeleckého projektu základnej školy Cuthbertson s rómskymi rodinami. Tato spolupráca umožnila vznik aplikácie na výučbu jazykov na podporu komunikácie so školami a zlepšenie prístupu k službám a širšej komunite.
Názov aplikácie “KUBBEE” je hra na prezývku školy “cubby”. KUBBEE má päť
jazykových možnosti: rumunčina, slovenčina, poľština, maďarčina a angličtina. Aplikácia má tri vzdelávacie sekcie – Moje lekcie, Moje karty a Situácie.

Výuka nových slov prebieha cez formát s možnosťou výberu a unikátnej funkcie “vytvoriť kartu”, ktorá umožňuje študentom vytvárať svoj vlastný vzdelávací obsah tým, že produkuje individuálne karty na dokumentovanie a učenie sa novej slovnej zásoby.

Aplicația KUBBEE

KUBBEE este o aplicație pilot de învățare a limbii engleze pentru a sprijini învățarea de cuvinte și fraze simple. Descarcă aplicația de pe Google Play.

KUBBEE este rezultatul unui proiect participativ, digital și bazat pe arte cu familiile de romi la școala primară Cuthbertson Primary School care au coprodus o aplicație de învățare a limbii pentru a sprijini comunicarea cu școlile și pentru a îmbunătăți accesul la servicii și comunitatea mai largă. Numele aplicației, ‘KUBBEE’, este un joc de cuvinte de la porecla școlii, ‘cubby’. KUBBEE are cinci opțiuni de limbă: română, slovacă, poloneză, maghiară și engleză. Aplicația are trei secțiuni de învățare – Lecțiile mele, Fișele mele și Situații. Cuvintele se învață printr-un format cu variante de răspuns multiple și o caracteristică unică ‘creează o fișă’ ceea ce permite studenților să își creeze propriul conținut de învățare producând fișe personalizate pentru a scrie și învăța un vocabular nou.

 PRACTITIONER SUPPORT MATERIALS

CONNECTING WITH THE COMMUNITY
CONNECTING WITH HOME
CONNECTING WITH THE CURRICULUM